14.Hukuk Dairesi-2015/8865 E.-2017/1219 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi
DAVALILAR : … vd.

Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 11.06.2013 gününde verilen dilekçe ile ortaklığın giderilmesi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 03.03.2014 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi bir kısım davalılar vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün evrak incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR

Dava, ortaklığın giderilmesi isteğine ilişkindir.

Davacı vekili, 1911, 5226 ve 1536 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesini istemiştir.

Mahkemece, ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmiştir.

Hükmü, bir kısım davalılar vekili temyiz etmiştir.

1-Dava konusu 1911 ve 1536 parsel sayılı sayılı taşınmazlar yönünden Mahkeme kararı ve dayandığı gerekçeler, yapılan yargılamaya, toplanan delillere ve dosya içeriğine uygun olduğu gibi özellikle satışın genel açık arttırmayla yapılacağının anlaşılmasına göre anılan taşınmazlar yönünden yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-Temyiz eden bir kısım davalılar vekilinin dava konusu 5226 parsel sayılı taşınmazlar yönünden temyiz itirazlarına gelince;

Ortaklığın giderilmesi davalarından dava konusu taşınmazlarda kamulaştırma şerhi bulunduğu takdirde kamulaştırma belgeleri getirtilerek kamulaştırma işlemlerinin kesinleşip kesinleşmediği araştırılmalı, kamulaştırma kesinleşmişse kamulaştırılan kısmın ifrazı için davacıya uygun bir süre verilerek taşınmazın kalan kısmının ortaklığının giderilmesine karar verilmesi gerekir.

Somut olayda dosya içerisinde mevcut tapu kayıtlarına göre 5226 parsel sayılı taşınmazlarda kamulaştırma şerhi bulunduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece ilgili kurumlardan kamulaştırmanın akıbetinin sorulması, gerektiğinde kamulaştırılan yerlerin ifrazı için davacıya süre verilmesi bu hususta inceleme, araştırma yapıldıktan sonra sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken bu husus gözetilmeksizin yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, bu parsel yönünden kararın bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda 1 no’lu bentte açıklanan nedenlerle davalının dava konusu 1911 ve 1536 parsel sayılı sayılı taşınmazlar yönünden, satışın genel açık arttırmayla yapılacağının anlaşılmasına göre temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, taşınmaz malın satış bedelinden payına düşecek paranın % 011,38 oranında hesaplanacak onama harcından peşin alınan 25.20 TL’nin mahsubu ile bakiyesinin temyiz edene yükletilmesine, 2 no’lu bentte açıklanan nedenlerle bir kısım davalılar vekilinin dava konusu 5226 parsel sayılı taşınmaza yönelik temyiz itirazının kabulü ile hükmün anılan taşınmaz yönünden BOZULMASINA, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20.02.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.